“Trẻ em hôm nay thế giới thế giới ngày mai” là một câu nói rất đúng. Bởi vì trẻ em sau này sẽ thành người lớn và trở thành người có ích cho xã hội, đất nước, nói rộng ra là thế ...